Podmienky a pravidlá

1. Úvodné ustanovenia

1.1 V súlade s ustanoveniami § 1751 ods. č. 89/2012 Sb. (NOZ) v platnom znení vydáva spoločnosť Eurodone sro tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzavreté medzi:

EURODONE s. r. o. r. o.
Prevádzkareň
K Papírně 176/30
312 00 Plzeň-Bukovec
Česká republika

ID spoločnosti: 29157030, DIČ: CZ29157030
e-mail: info@gregorynabytok.sk
+420774935632

zapísaná v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 27433 (ďalej len “predávajúci”) na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

1.2 Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.gregorynabytek.cz (ďalej len e-shop).

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa § 419 89/2012 Sb. vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Zmluvnými podmienkami podľa zákona č. 89/2012 Sb. Ak kupujúci koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojej vlastnej profesie, vzťahy sa riadia týmito podmienkami, ktoré sa neriadia zákonom č. 89/2012 Sb. ustanovenia § 2158 – § 2174.

1.4 Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa dozvedel o úplných podmienkach týchto podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi plne súhlasí. Obchodné podmienky sú vypracované v českom a slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom a slovenskom jazyku.

1.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto Zmluvných podmienok. Kupujúci je viazaný podmienkami, ktoré sú v súčasnosti v platnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

1.6 Mimosúdne riešenie sporov prebieha prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci predloží Predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy výberom tovaru z ponuky predávajúceho a jeho následne objednaním (vyplnením objednávkového formulára). Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená v čase prijatia tohto návrhu, t. j. potvrdenie objednávky predávajúcim zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade, že predávajúci takéto potvrdenie nenastane, usudzuje sa, že kúpna zmluva nebola uzatvorená.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje najmä označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu prepravy tovaru a priestor na vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.3 Pokiaľ kupujúci objednáva matrace, ktoré nie sú skladom, budú doručené ako extra zásielka priamo z výroby. Na túto zásielku sa nevzťahuje asistencia pri vrátení alebo vrátení.

2.4 Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko prípadne názov obchodnej firmy, bydlisko či sídlo, dátum narodenia či IČO, DIČ ďalej potom emailová adresa, kontaktný telefón, prípadne doručovacia adresa.

2.5 Cena všetkého tovaru ponúkaného na e-shope predávajúceho je uvádzaná vrátane DPH aj všetkých poplatkov s predajom súvisiacich (s výnimkou ceny za poštovné a balné, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v e-shope.

2.6 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok.

2.7 Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v e-shope predávajúceho, tj. že vydanie tovaru v e-shope predávajúceho nie je ponukou na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 obč.

2.8 Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu predávajúceho s nimi, v prípade jeho nesúhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Podobne v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek žiadosť kupujúceho vyjadrenú v objednávke, predávajúci zašle kupujúcemu nový návrh objednávky so žiadosťou o jeho / jej pripomienky k nej. Kúpna zmluva je uzatvorená v tomto okamihu zaslaním tejto novej objednávky kupujúcemu predávajúcemu a jej následné potvrdenie predávajúcim.

2.9 Platbu za tovar je možné uskutočniť vopred bankovým prevodom alebo GoPay alebo pri doručení (v hotovosti alebo kartou). Dobierku predávajúci neúčtuje. Okrem toho predajca ponúka možnosť odloženej platby PayPak.

2.10 Spôsob platby PayPak:

  • Platobnú metódu PlatímPak poskytuje Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. označené. B 2051 (ďalej len “banka”).
  • Spôsob platby spočíva v úhrade kúpnej ceny tovaru kupujúcim a prípadných nákladov na poistenie, prepravu tovaru tak, že banka poskytne kupujúcemu na tento účel odloženú platbu na základe Zmluvy o poskytovaní služby PayPak a prevedie finančné prostriedky priamo na účet predávajúceho.
  • V prípade, že kupujúci využije službu PayPak ponúkanú predávajúcim a poskytovanú bankou, je kupujúci povinný uhradiť odloženú platbu vo výške kúpnej ceny tovaru a prípadné náklady na poistenie, prepravu tovaru banke v lehote splatnosti v súlade s obchodnými podmienkami služby PayPak.
  • Kupujúci uzatvára s Bankou Zmluvu o poskytovaní služby PlatímPak, pričom neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky služby PlatímPak. Výberom služby PayPak kupujúci súhlasí s podmienkami služby PayPak.
  • Kupujúci berie na vedomie, že Banka spracúva jeho osobné údaje spôsobom uvedeným v Memorande o spracúvaní osobných údajov klientov Banky, ktorého aktuálne znenie je dostupné na www.rb.cz.

2.11 Predávajúci je oprávnený za okolností hodných osobitného zreteľa požiadať kupujúceho o telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky pred potvrdením objednávky, a tým uzatvorením kúpnej zmluvy.

2.12 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) znáša samotný kupujúci a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. Dodanie tovaru

3.1 Dodávka tovaru nasleduje v termíne 2 – 7 pracovných dní od momentu obdržania objednávky, pokiaľ pri podaní objednávky nebol uvedený iný termín plnenia. Dopravná služba prostredníctvom mailu zasiela informáciu ohľadom termínu dodania tovaru, v deň rozvozu potom zasiela SMS. Spravidla doručuje dopravca tovar v rozmedzí od 9 do 16 hodín.

3.2 Pri preberaní tovaru od dopravnej služby, je zákazník povinný ihneď skontrolovať obsah zásielky. Všetky reklamácie ohľadom mechanického poškodenia tovaru, budú riešené iba v prípade spísania reklamačného protokolu, spolu s podpisom zákazníka a doručovateľa zásielky a poskytnutej fotografie. Spísanie reklamačného protokolu je vždy nevyhnutné v prípade poškodenia obalu. V prípade skrytých závad počas prepravy (bez poškodeného obalu) je potrebné nahlásiť poškodenie na reklamace@gregorynabytek.cz do 24 hodín od prevzatia tovaru (reklamáciu zašlite spolu s fotografiou poškodenia a fotografiou obalu). Pred montážou je potrebné zaslať fotografie, aby sa zabezpečilo, že nedošlo k poškodeniu v dôsledku montáže alebo manipulácie zo strany zákazníka. Pri prekročení danej lehoty nebude reklamácia tovaru uznaná. Lehota na vybavenie reklamácie predajcom je 30 dní. Po dodaní nábytku nábytok nechajte 24 hodín, aby nadobudol teplotu okolia (nábytok nemontujte). Drevo prechádza zo studeného skladu do teplého obydlia. Z tohto dôvodu je nutné, aby drevo sa novej teplote prispôsobilo. Nábytok neponechávajte pri teplých radiátoroch. Odporúčaná teplota pre nábytok masívneho dreva je 18 až 23 °C. Ak sa nechystáte nábytok zmontovať hneď po doručení, nechajte ho na palete tak, ako vám bol doručený. Nábytok neumiestňujte na studené podlahy (studené kamenné alebo betónové podlahy), aby sa nedeformoval.

3.3 Dodávka tovaru je realizovaná v poradí podľa prichádzajúcich objednávok, do vyčerpania zásob. Pri veľkom množstve prichádzajúcich objednávok môžu byť niektoré výrobky dodané ďalšou zásielkou v neskoršom termíne do 9 týždňov odo dňa obdržania objednávky.

3.4 Vyhradzujeme si právo na priebežné vykonávanie zmien, a to ako cien tovar z našej ponuky, tak ceny poštovného, pri čom sa tieto zmeny nedotýkajú práv osôb, ktoré podali objednávku už pred uskutočnením týchto zmien.

4. Práva a povinnosti strán

4.1 Uzavretie kúpnej zmluvy vytvára povinnosť predávajúceho odovzdať objednaný tovar kupujúcemu a kupujúcemu zaplatiť dohodnutú cenu za tovar.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s kúpnou zmluvou a týmito podmienkami.

4.3 Ak je z dôvodov kupujúceho potrebné dodať tovar inak ako zmluva, predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho všetky náklady spojené s takouto dodávkou.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 V súlade s § 1829 obč. Zák. spotrebiteľ (fyzická osoba) má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Náš obchod danú lehotu predĺžil na 60 dní. Lehota 14 dní zostáva pre tovar vyrobený na mieru a tovar z reklamačného konania (nový vymenený kus).

5.2 Formulár vhodný na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci môže použiť inú metódu na odstúpenie od zmluvy, ale použitie tohto formulára sa dôrazne odporúča.

5.3 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, odošle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 60 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený a nepoužívaný. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, tovaru v inom ako pôvodnom obale alebo tovaru so stopami opotrebenia prekračujúceho rámec obvyklej manipulácie môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu odškodnenie vo výške hodnoty poškodenia alebo opotrebenia, pričom suma tohto odškodnenia môže byť strhnutá zo sumy predajnej ceny, ktorá má byť vrátená kupujúcemu. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluva považovaná za neuzavretú.

5.4 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, peňažné prostriedky za tovar a dopravu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.5 Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.6 Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá.

5.7 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

5.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

  1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
  2. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,
  3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

5.9 Predávajúci je oprávnený, do doby prevzatia tovaru kupujúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade okolností znemožňujúcich mu dodania objednaného tovaru kupujúcemu.

5.10 Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť. To znamená najmä komunikáciu a príjem tovaru. Ak kupujúci neposkytne súčinnosť, ide o závažné porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny sumu vynaloženú na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

6. Podmienky nákupu tovaru na IČO

6.1 Osoby, ktoré nakupujú na firmu s uvedením platného identifikačného čísla osoby (IČO), v rámci svojej podnikateľskej činnosti, so súhlasom týchto obchodných podmienok berú na vedomie, že na kúpu sa nevzťahujú akékoľvek zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa (kupujúci podľa zákona nemôže odstúpiť od zmluvy v lehote 60 dní).

6.2 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať av prípade nájdenia vady, okamžite uplatniť reklamáciu. Predávajúci zodpovedá iba za vady, ktoré boli predmetom tovaru do okamihu prevzatia kupujúcim. Záruka za akosť je stanovená na 3 mesiace. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknutú nad rámec bežného používania.

6.3 V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy kupujúcim, kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady, ktoré v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikli.

6.4 Nie je možné meniť údaje v daňovom doklade, ktorý už bol vystavený. Údaje je možné zmeniť len vtedy, ak tovar ešte nebol prijatý a zaplatený.

7. Platobné podmienky a prechod vlastníckeho práva

7.1 Tovar bude kupujúcemu dodaný / odovzdaný až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná v čase prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostnej platby – platba vopred pred dodaním tovaru na číslo účtu 7004067001, bankový kód 5500.

7.2 K prechodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

7.3 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

8. Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku písomne na našu e-mailovú adresu alebo telefonicky na telefóne. čísle +42(0) 774935632. V prípade stornovania objednávky vo chvíli, keď je tovar už na ceste k príjemcovi, uhradí príjemca všetky náklady spojené s dopravou.

9. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť

9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv z vadného plnenia sú upravené zákonom č. 89/2012 Zb., konkrétne v jeho ustanovení § 2099 – § 2112, pokiaľ nie je najmä v týchto obchodných podmienkach dojednané alebo stanovené výslovne inak.

9.2 . V prípade doručovania tovaru prostredníctvom prepravcu do miesta určeného kupujúcim je kupujúci povinný pri dodaní tovaru zásielku ihneď prekontrolovať (napr. meno, poškodenie krabice, poškodenie tovaru).

9.3 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním chýbajúcej veci, alebo na odstránenie vady opravou veci alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Ak zasiela kupujúci tovar predajcovi na opravu, je kupujúci povinný zabezpečiť, aby zásielka bola riadne zabalená a obalom chránená tak, aby sa pri preprave a ďalšej manipulácii nepoškodila. Ak sa uzná reklamácia zákazníkovi, je povinnosť predajcu uhradiť účelovo vynaložené náklady na dopravu k predajcovi. Pokiaľ predávajúci nie je schopný vec opraviť, má kupujúci právo na dodanie novej veci bez vady. Ak predávajúci nemôže nábytok opraviť alebo poskytnúť nový, predávajúci a kupujúci môžu od zmluvy odstúpiť.

9.4 Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9.5 Odchýlenie vo farebnosti nábytku do 5 %, spôsobené inou sériovou výrobou, nie je považované za dôvod na reklamáciu. Taktiež minimálna farebná odchýlka na fotografii je považovaná za prípustnú a nie je dôvodom na reklamáciu. Krása masívneho dreva sa skrýva aj v drobných nedokonalostiach spôsobených rastom stromu cez 100 rokov (hrče, trhliny alebo kazy), ktoré môžu byť následne zatmelené. Tieto nedokonalosti sú úplne normálne a prirodzené. Každé drevo má inú štruktúru a inú kresbu, preto ťažko môžu byť nájdené dva úplne rovnaké kusy. Z dôvodu ponechania priaznivých cien, na neviditeľný miestach môže byť použitý materiál 2. triedy.

9.6. Práva z vadného plnenia si kupujúci uplatňuje u predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy reklamace@gregorynabytek.cz . Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho emailovú reklamáciu alebo tovar.

9.7 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

9.8 Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Záručná doba je 5 rokov (namiesto 2 rokov stanovených zákonom). Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknutú nad rámec bežného používania.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a užívať údaje, ktoré o sebe uviedol kupujúci, na účely informačných a účtovacích systémov predávajúceho a na využitie v rámci marketingových akcií predávajúceho, za účelom informovania kupujúceho o nových produktoch predávajúceho.

10.2 Jedná sa najmä o meno a priezvisko kupujúceho / názov obchodnej firmy, adresu jeho bydliska / sídla, doručovaciu adresu, dátum narodenia, RČ / IČ, emailovú adresu a telefónne číslo.

10.3 Kupujúci výslovne súhlasí so zasielaním obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., v znení neskorších predpisov, predávajúcim na adresu jeho elektronickej pošty.

10.4 Kupujúci dáva súhlas a oprávnenie k vyššie uvedenému na dobu neurčitú počnúc dňom odoslania objednávky.

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

11.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svojom počítači. V prípade, že nákup na webových stránkach môže byť vykonaná a povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy môžu byť splnené, bez uloženia tak-zvané “buy-to-let” dohody. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci kedykoľvek odvolať súhlas s predchádzajúcou vetou.

12. Záverečné dojednania

12.1 Všetky vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými na území Českej republiky.

12.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude uznané za nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

12.3 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnuté v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, s ktorými by boli v rozpore.