Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 V súlade s ustanoveniami § 1751 ods. č. 89/2012 Sb. (ďalej len“Občiansky zákonník”) v znení neskorších predpisov, vydáva spoločnosť EURODONE s.r.o., tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len“Obchodné podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

EURODONE s.r.o.
so sídlom na Javorovej ulici 1319
332 02 Starý Plzenec
Česká republika

ID: 29157030

e-mail: info@gregorynabytok.sk (ďalej len“internetový obchod”)
Telefón: +420774448737

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 27433, (ďalej len predávajúci“) na jednej strane a kupujúci na strane druhej.

1.2. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo právnická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

1.3 Ak je Kupujúci spotrebiteľom podľa § 419 Občianskeho zákonníka, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.4 Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa dozvedel o úplných podmienkach týchto podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi plne súhlasí. Obchodné podmienky sú vypracované v českom, slovenskom a poľskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom a slovenskom jazyku.

1.5 Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

1.6 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok. Kupujúci je viazaný podmienkami, ktoré sú v súčasnosti v platnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.2. Výberom tovaru z ponuky predávajúceho a jeho objednaním (vyplnením objednávkového formulára alebo prostredníctvom zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode) kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3 Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať záväznú platbu”. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov.

2.4 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom prijatia tohto návrhu, t. j. potvrdením objednávky predávajúcim zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri zadávaní objednávky. K potvrdeniu objednávky sú pripojené tieto podmienky. V prípade, že predávajúci takéto potvrdenie nenastane, usudzuje sa, že kúpna zmluva nebola uzatvorená.

2.5 Objednávkový formulár obsahuje najmä označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu dopravy tovaru a priestor na vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.6 Ak si kupujúci objedná matrace, ktoré nie sú na sklade, budú dodané ako dodatočná zásielka priamo z výroby. Táto zásielka nepodlieha vráteniu ani pomoci pri vrátení na miesto určené kupujúcim (na poschodí).

2.7 Identifikačnými údajmi kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko alebo obchodné meno, bydlisko alebo sídlo, dátum narodenia alebo IČO, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo alebo adresa na doručenie.

2.8 Cena všetkého tovaru ponúkaného v e-shope predávajúceho je uvedená vrátane DPH a všetkých poplatkov súvisiacich s predajom (okrem ceny poštovného a balného, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v e-shope.

2.9 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v e-shope predávajúceho, t. j. že vystavenie tovaru v e-shope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka.

2.10 Všetky skutočnosti uvedené kupujúcim v poznámkach v objednávkovom formulári sú v prípade súhlasu predávajúceho s nimi súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy, v prípade jeho nesúhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Podobne v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek žiadosť kupujúceho vyjadrenú v objednávke, predávajúci zašle kupujúcemu nový návrh objednávky so žiadosťou o jeho / jej pripomienky k nej. Kúpna zmluva je uzatvorená v tomto okamihu zaslaním tejto novej objednávky kupujúcemu predávajúcemu a jej následné potvrdenie predávajúcim.

2.11 Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. telefonicky alebo písomne).

2.12 V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle mu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia zo strany kupujúceho na e-mailovú adresu predávajúceho.

3. Platobné podmienky a dodanie tovaru

3.1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy týmito spôsobmi:

 • bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho číslo IBAN: CZ2155000000007004067001,
 • prostredníctvom online platobnej brány GoPay ,
 • dobierka (v hotovosti alebo kartou) – dobierku predávajúci neúčtuje.

3.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3 V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

3.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky kupujúcim. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnená, keď je príslušná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho.

3.5 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu ani inú podobnú platbu vopred. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

3.6 Tovar bude kupujúcemu dodaný/odovzdaný až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná v čase prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pred dodaním tovaru.

3.7 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zasielania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto písomného dokladu) na jeho e-mailovú adresu.

4. Dodanie tovaru

4.1. Tovar sa kupujúcemu doručí na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

4.2 Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávania. Kupujúci si môže vybrať nasledujúce spôsoby dopravy, pričom cena dopravy je uvedená v internetovom obchode:

 • Spôsob prepravy Štandardná kuriérska služba
 • Spôsob dopravy Kuriér Výnos
 • osobný odber v prevádzke predávajúceho na adrese K Papírně 176/30, 312 00 Plzeň-Bukovec, Česká republika Plzeň, ktorý nie je spoplatnený

4.3 Dopravca zašle informáciu o dátume doručenia prostredníctvom e-mailu a následne zašle SMS v deň doručenia. Spravidla doručuje dopravca tovar v rozmedzí od 9 do 16 hodín.

4.4 Pri preberaní tovaru od prepravnej služby je zákazník povinný bezodkladne skontrolovať obsah zásielky. Všetky reklamácie ohľadom mechanického poškodenia tovaru, budú riešené iba v prípade spísania reklamačného protokolu, spolu s podpisom zákazníka a doručovateľa zásielky a poskytnutej fotografie. Spísanie reklamačného protokolu je vždy nevyhnutné v prípade poškodenia obalu.

4.5 V prípade, že sa vyskytne chyba počas prepravy (bez poškodenia obalu tovaru), musíte poškodenie nahlásiť na reklamace@gregorynabytek.cz do 24 hodín od prevzatia tovaru (reklamáciu zašlite spolu s fotografiou poškodenia tovaru a fotografiou obalu). Pred montážou je potrebné zaslať fotografie, aby sa zabezpečilo, že nedošlo k poškodeniu v dôsledku montáže alebo manipulácie zo strany zákazníka.

4.6 Lehota na vybavenie reklamácie predávajúcim je 30 dní. Po dodaní nábytku nábytok nechajte 24 hodín, aby nadobudol teplotu okolia (nábytok nemontujte). Drevo prechádza zo studeného skladu do teplého obydlia. Z tohto dôvodu je nutné, aby drevo sa novej teplote prispôsobilo. Nábytok neponechávajte pri teplých radiátoroch. Odporúčaná teplota pre nábytok masívneho dreva je 18 až 23 °C.

4.7 Ak sa nechystáte nábytok zmontovať do niekoľkých dní od doručenia, nechajte ho na palete tak, ako vám bol doručený. Nábytok neumiestňujte na studené podlahy (studené kamenné alebo betónové podlahy), aby sa nedeformoval.

4.8 Dodávky tovaru sa uskutočňujú v poradí podľa došlých objednávok až do vyčerpania zásob. Pri veľkom množstve prichádzajúcich objednávok môžu byť niektoré výrobky dodané ďalšou zásielkou v neskoršom termíne do 9 týždňov odo dňa obdržania objednávky.

4.9 V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

4.10 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady na iné spôsoby doručenia.

4.11 Predávajúci si vyhradzuje právo priebežne meniť ceny tovaru v našej ponuke, ako aj ceny poštovného, a to bez toho, aby boli dotknuté práva osôb, ktoré si tovar objednali ešte pred vykonaním zmien.

4.12 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

4.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar vrátane nákladov na dodanie, nie však pred prevzatím Tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Po uzavretí kúpnej zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar.

5.2 Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 V súlade s ustanoveniami § 1829 Občianskeho zákonníka má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 60 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana iná ako dopravca prevezme tovar, alebo

 • posledný kus tovaru, ak si kupujúci v rámci jednej objednávky objedná viacero kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne,
 • posledná položka alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo
 • prvá dodávka tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia.

6.2 Formulár vhodný na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci môže použiť inú metódu na odstúpenie od zmluvy, ale použitie tohto formulára sa dôrazne odporúča. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy.

6.3 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. 6.1 tohto článku Obchodných podmienok. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, čistý a nepoužitý a pokiaľ možno v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.4 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky za tovar a dopravu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté finančné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

6.5 Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí spotrebiteľovi náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

6.6 Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim, keď kupujúci vráti tovar. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, podľa toho, čo nastane skôr.

6.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako si vyžaduje jeho povaha a vlastnosti.

6.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.

 1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,
 3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

6.9 Predávajúci je oprávnený až do prevzatia tovaru kupujúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré bránia predávajúcemu dodať objednaný tovar kupujúcemu.

6.10 Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť. To znamená najmä komunikáciu a príjem tovaru. Ak kupujúci neposkytne súčinnosť, ide o závažné porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť.

6.11 V prípade, že predávajúci poskytne kupujúcemu okrem zaslaného tovaru aj dar, darovacia zmluva zaniká odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zo strany kupujúceho. Kupujúci je povinný vrátiť darček zaslaný predávajúcim spolu s tovarom.

6.12 Adresa pre vrátenie tovaru je EURODONE s.r.o., K Papírně 176/30, 312 00 Plzeň-Bukovec.

7. Stornovanie objednávky

7.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku písomne na našu e-mailovú adresu alebo telefonicky na tel. na adrese +420774448737. V prípade stornovania objednávky vo chvíli, keď je tovar už na ceste k príjemcovi, uhradí príjemca všetky náklady spojené s dopravou.

8. Práva z chybného plnenia a záruka za kvalitu v prípade, že kupujúci je spotrebiteľ

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a príslušnými ustanoveniami zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa).

8.2 Kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa prejaví na tovare v priebehu piatich (5) rokov od jeho prevzatia. Ak kupujúci správne upozornil na vadu, táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.

8.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v súlade s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád.Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim

 • zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, kvalite a iným dohodnutým vlastnostiam,
 • je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
 • sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

8.4 Predávajúci je tiež povinný Kupujúcemu okrem dohodnutých vlastností

 • tovar je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa,
 • tovar zodpovedá množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie,
 • tovar sa dodáva s takým príslušenstvom vrátane obalu a ďalších návodov na použitie, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím zmluvy.

Predávajúci nie je viazaný vyššie uvedeným verejným vyhlásením, ak preukáže, že o ňom nevedel alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom ako v čase, keď bolo urobené, alebo že nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe tovaru.

8.5 Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia tovaru Kupujúcim, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha tovaru alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať, ak bola vada oprávnene reklamovaná.

8.6 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za akúkoľvek vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú vykonal predávajúci alebo za ktorú zodpovedá v súlade s kúpnou zmluvou. To platí aj v prípade, že montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a chyba je spôsobená nedostatkami v návode poskytnutom predávajúcim.

8.7 Kupujúcemu nevzniká právo z vadného plnenia, ak kupujúci vadu spôsobil.

8.8 Vada tovaru nie je opotrebenie spôsobené jeho bežným používaním.

8.9 Ak má tovar vadu, kupujúci môže požadovať jej odstránenie. Kupujúci môže podľa svojej voľby požadovať dodanie nového tovaru bez vady alebo opravu tovaru, pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom.Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to vzhľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady, nemožné alebo neprimerane nákladné.

 • Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy, ak:
 • predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s ust. § 2170 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka,
 • závada sa prejavuje opakovane,
 • chyba je podstatným porušením kúpnej zmluvy alebo
 • z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je vada tovaru nepodstatná. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po tom, čo dostane tovar alebo po tom, čo kupujúci preukáže, že tovar odoslal.

8.11 Ak kupujúci zašle tovar predávajúcemu na opravu, je povinný zabezpečiť, aby zásielka bola riadne zabalená a chránená obalom tak, aby nedošlo k jej poškodeniu počas prepravy a ďalšej manipulácie.

8.12 Ak predávajúci uzná reklamáciu zákazníka, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady na dopravu.

8.13 Práva z vadného plnenia si kupujúci uplatňuje u predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy reklamace@gregorynabytek.cz . Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci dostal e-mailovú správu od kupujúceho o reklamácii alebo o tovare.

8.14 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti.

8.15 Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec odoslaná podľa zmluvy, plynie od doručenia veci na miesto určenia. Záručná doba je 5 rokov (namiesto 2 rokov stanovených zákonom). Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknutú nad rámec bežného používania.

9. Vyhlásenie predávajúceho o kvalite tovaru

9.1 Odchýlka vo farbe nábytku do 5 %, spôsobená odlišnou sériovou výrobou, sa nepovažuje za dôvod na reklamáciu. Taktiež minimálna farebná odchýlka na fotografii je považovaná za prípustnú a nie je dôvodom na reklamáciu. Krása masívneho dreva sa skrýva aj v drobných nedokonalostiach spôsobených rastom stromu cez 100 rokov (hrče, trhliny alebo kazy), ktoré môžu byť následne zatmelené. Tieto nedokonalosti sú úplne normálne a prirodzené. Každé drevo má inú štruktúru a inú kresbu, preto ťažko môžu byť nájdené dva úplne rovnaké kusy. V záujme zachovania konkurencieschopnosti cien sa materiál 2 môže používať na neviditeľných miestach. Trieda. Pri posteliach z tvrdého dreva (dub, buk) sa na stredový rošt, nosné stredové nohy a lamely, na ktorých sú položené rošty, používa materiál z mäkkého dreva. Pri komodách, skrinkách, skriniach, stoloch, regáloch a vitrínach sú zadná strana a dná zásuviek vyrobené zo sololitovej dosky.

10. Ostatné ustanovenia

10.1 Všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa ochrany spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa sa nevzťahujú na osoby, ktoré využívajú služby Internetového obchodu ako podnikatelia. Ak osoba v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo, má sa za to, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a berie na vedomie, že na jej objednávku sa nevzťahujú platné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Za podnikateľa sa za podmienok ustanovených v Občianskom zákonníku považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Na účely týchto podmienok sa podnikateľom rozumie osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti koná v súlade s predchádzajúcou vetou.

10.3 Všetky práva k internetovému obchodu predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozloženia internetového obchodu, fotografií, videí, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať internetový obchod alebo jeho časť bez súhlasu predávajúceho.

10.4. Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať do softvéru alebo iných súčastí internetového obchodu alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo určením.

10.5 Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10.6 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.7 Predávajúci overuje pravosť recenzií používateľov uverejnených v internetovom obchode. Tieto opatrenia spočívajú v tom, že predávajúci skontroluje všetky hodnotenia používateľov uverejnené v internetovom obchode a overí, či hodnotenie poskytla osoba, ktorá si tovar u predávajúceho zakúpila. Ak má predajca podozrenie, že recenzia používateľa je falošná, odstráni ju z internetového obchodu.

10.8 Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

11. Dodávka

11.1 Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

11.2 Kupujúci je povinný doručovať predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje korešpondenciu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte kupujúceho alebo v objednávke.

12. Osobné údaje

12.1 Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

13. Mimosúdne riešenie sporov

13.1 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.2 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

14. Osobitné opatrenia pre zmluvy s podnikateľmi

14.1 Osoby, ktoré nakupujú pod obchodným menom s platným osobným identifikačným číslom (IČO) v rámci svojej podnikateľskej činnosti, súhlasom s týmito obchodnými podmienkami berú na vedomie, že na nákup sa nevzťahujú žiadne zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa (najmä kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy do 60 dní v súlade s článkom 6 obchodných podmienok).

14.2 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar skontrolovať a v prípade zistenia vady bezodkladne uplatniť reklamáciu. Predávajúci zodpovedá iba za vady, ktoré boli predmetom tovaru do okamihu prevzatia kupujúcim. Záruka za akosť je stanovená na 3 mesiace. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknutú nad rámec bežného používania.

14.3 Práva z vadného plnenia z kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Podnikateľ je povinný upozorniť na vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti, inak predávajúci práva z vadného plnenia neuzná. Podnikateľ môže reklamovať vadu, ktorá sa na tovare prejaví do 3 mesiacov od jeho prevzatia.

14.4 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, kým kupujúci neprevezme tovar.

14.5 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru, ktorý bol dodaný riadne a bez vád. V ojedinelých prípadoch môže predávajúci akceptovať odstúpenie kupujúceho od zmluvy, avšak len na základe rozhodnutia predávajúceho a len v prípade nepoškodeného a nepoužitého tovaru v neporušenom a nepoškodenom obale, v ktorom bol dodaný. V prípade akceptovaného odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho bude kupujúcemu vrátená iba kúpna cena tovaru a predávajúci nebude kupujúcemu vracať ani preplácať náklady na dopravu.

14.6 Odstúpenie od zmluvy je možné doručiť bez zbytočného odkladu písomne alebo e-mailom. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom e-mailu je oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené v okamihu doručenia do e-mailovej schránky druhej strany.

14.7 Údaje v už vystavenom daňovom doklade nie je možné meniť. Údaje je možné zmeniť len vtedy, ak tovar ešte nebol prijatý a zaplatený.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 15. 04. 2024.